La Fundació Pere Suñé és una fundació privada sense ànim de lucre que centra la seva activitat en promociónar l’atletisme com esport educatiu i integrador entre els infants i joves, afavorir l’atletisme paralímpic i potenciar l’atletisme d’èlit a totes les categories.

Objectius de la Fundació Pere Suñé

 • Participar en la formació integral dels infants i joves inculcant-les el gust per l’activitat física, la companyonia, el respecte per les normes i la convivència, així com l’esperit de sacrifici i de superació que necessita tota activitat esportiva individual.
 • Intentar integrar el col·lectiu de nens i nenes estrangers i immigrants mitjançant l’atletisme, que troben en l’esport una forma d’acostament i de participació conjunta que els hi és més còmode que altres accions integradores. Organitzar competicions i campionats on puguin posar en pràctica les capacitats apreses.
 • Ajudar a la integració completa dels nens i nenes amb discapacitats físiques (ceguesa, sordesa, paràlisi, amputacions, paraplegies,…) en l’educació i l’activitat atlètica, mitjançant el descobriment, la pràctica i l’entrenament de l’atletisme a tots els nivells de l’esport paralímpic i organitzant competicions per ells.
 • Iniciar als infants i joves interessats en l’atletisme, en les diferents tècniques atlètiques, impartint-los ensenyances amb la col·laboració de monitors i educadors qualificats per què aquests joves puguin créixer, perfeccionant la seva tècnica i capacitats físiques i així poder participar en competicions esportives.
 • Promocionar l’atletisme mitjançant actuacions en escoles i instituts, basades en la col·laboració amb els professors d’educació física del centre per ajudar a difondre i conèixer aquest esport. També donar a conèixer l’atletisme en els diferents àmbits on es concentren nens/nenes en edat escolar: escoles, centres comercials, campus d’estiu, piscines i complexos esportius, centres d’oci, cases de colònies, o similars.
 • Col·laborar amb beques i ajudes econòmiques per viatges, concentracions i material pels atletes de més nivell. Aquests dediquen una gran part dels seus temps a l’entrenament i a la preparació per les competicions, fet que els hi impedeix dedicar-se al món laboral a l’edat en què la majoria de la gent acostuma a fer-ho. S’ajuda també als atletes de nivell perquè són el mirall on es miren els joves practicants que intenten imitar el comportament i les prestacions dels esportistes consagrats.

Són beneficiaris de la Fundació:

 • Els nens i nenes en edat escolar que estiguin interessats/des en la seva formació integral com a persones a través de la pràctica de l’esport de l’atletisme, en el club L’Hospitalet Atletisme.
 • Els nens i nenes amb discapacitats físiques com la ceguesa, sordesa, paràlisis, amputacions, paraplegies i altres similars per ajudar a la seva integració a través de l’educació i l’activitat atlètica, en el club L’Hospitalet Atletisme.
 • Els nens i nenes estrangers i immigrants que troben en l’esport i en el club L’Hospitalet Atletisme, una forma de participació en la societat on viuen.
 • L’associació esportiva sense afany de lucre, L’Hospitalet Atletisme.
 • Els educadors, entrenadors especialitzats i professionals dedicats a la formació i perfeccionament de les persones esmentades en els apartats anteriors.

La Fundació es nodreix dels següents ingressos:

 • Les aportacions i donacions que pugui fer a favor seu, qualsevol persona física o jurídica.
 • Els ingressos que per retribuir els costos dels seus serveis, aportin els seus beneficiaris. Aquests ingressos consistiran en les tarifes que estableixi el Patronat per la prestació dels serveis, i podran consistir bé en contraprestacions per acte o servei utilitzat, bé en abonaments o quotes de soci per un període, determinat pel Patronat.
 • Les herències, llegats i qualsevol altra disposició testamentària a favor seu, que s’hauran d’acceptar en qualsevol cas a benefici de l’inventari.
 • Les subvencions, crèdits preferents i qualsevol altre tipus d’ajut que rebi de qualsevol entitat, pública, privada o mixta, de l’Administració local, autonòmica o estatal, o de qualsevol altre organisme privat.

NOTA: RÉGIMEN APLICABLE A LAS DONACIONES A FAVOR DE ENTIDADES SIN AFAN DE LUCRO
«La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin finalidad de lucro e incentivos fiscales al mecenazgo, establece un régimen específico para las donaciones efectuadas a favor de entidades sin finalidad de lucro adscritas al régimen fiscal establecido por la mencionada ley, otorgando al donante o a la sociedad mercantil donante, la posibilidad de deducir en el Impuesto de Sociedades el 35 por ciento del importe de la donación.»

Organs de Govern, Administració i Representació: el Patronat

La representació de la Fundació, l’administració dels seus bens i la gestió de les activitats per al compliment de la seva finalitat, corresponen al Patronat.
Els patrons nats per raó del seu càrrec seran els següents:

 • El Sr. Pere Suñé i Cata, o bé un parent seu en qualsevol línia i grau designat per ell mateix, per escrit.
 • El President de l’associació esportiva L’Hospitalet Atletisme, actualment el Sr. Josep Mª Piqueras i Folch.
 • Tres membres designats per acord adoptat de la Junta Directiva del club L’Hospitalet Atletisme: Un serà en representació dels pares i mares d’atletes en edat escolar o de formació, un altre serà en representació dels atletes de competició, i el tercer serà en representació dels tècnics i entrenadors.